GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČAK

1.Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2020. godine (petak), je neradni dan za trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 2. ovog Zaključka.

2.Benzinske pumpe i plinske pumpne stanice kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina mogu da rade od 00,00 do 24,00, a sa izuzetkom dijela pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat (trgovina i ugostiteljstvo). Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, cvjećare subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa „dragstor“, veterinarske ambulante i mesnice mogu raditi do 11,00 časova.

3.Drugi dan Međunarodnog praznika rada, 02.05.2020. godine (subota), radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanje osnovnim životnim artiklima, pored subjekata navedenih u tački 2. Zaključka, mogu da rade prodavnice prehrambenom robom do 11,00 časova.

4.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLJENO.
– Organima i službama Gradske uprave Prijedor
– Javnim ustanovama
– Institucijama
– a/a

Broj: 02-sl-37-2/20
Datum: 30.04.2020. godine

KOMANDANT
Milenko Đaković