Okružni sud u Prijedoru uvažio je tužbe odbornika Olivere Brdar Mirković i Brane Radanovića protiv Skupštine grada Prijedor i naložio Skupštini da poništi rješenje kojim je izmijenjen sastav Komisije za izbor i imenovanje lokalnog parlamenta.

“S obzirom na to da je osporeni akt poništen, Skupština je dužna da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana, donese novi upravni akt, uvažavajući primjedbe suda u vezi sa uočenim propustima”, navodi se u presudi u predmetu “Olivera Brdar Mirković protiv Skupštine grada Prijedora”.

Iz Okružnog suda u Prijedoru Srni je danas rečeno da je predmet u kojem je tužilac Olivera Brdar Mirković okončan presudom od 28. januara, a predmet u kojem se kao tužilac pojavljuje Brane Radanović presudom izdatom dan kasnije. U oba predmeta tužena strana je Skupština grada Prijedora i u oba je osporeni akt poništen.

Brdar Mirković bila je predsjednik, a Radanović član Komisije za izbor i imenovanje Skupštine grada Prijedora do 13. februara prošle godine, kada je Skupština razriješila dotadašnju i imenovala novu Komisiju za izbor i imenovanja. Na istoj sjednici razriješen je dotadašnji i imenovan novi Odbor za žalbe grada Prijedora čiji razriješeni član Pantelija Panić je takođe tužio Skupštinu i dobio sudsku presudu u svoju korist.

U martu je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske pozvalo Skupštinu grada Prijedora da izmijeni, ukine ili poništi sporne akte, navodeći da Skupština grada Prijedora nije ispoštovala odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave odnosno Poslovnika Skupštine grada Prijedora.

U julu je Vlada Republike Srpske obustavila od izvršenja ova rješenja Skupštine grada Prijedora do donošenja odluke nadležnog suda i ovlastila Pravobranilaštvo Republike Srpske da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom protiv ovih rješenja Skupštine grada Prijedora, ali je sud odbacio podnesak Pravobranilaštva kao neblagovremen.

Brdar Mirković i Radanović tužbe su podnijeli privatno, ne prihvatajući obrazloženja koje je Skupština navela kao razloge za njihovo razrješenje.

SRNA