Nastavnik /profesor bosanskog jezika – Osnovna škola „Kozarac“ Kozarac

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 03.05.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Nastavnik /profesor bosanskog jezika– 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2017/2018, pripravnik sa iskustvom

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu- ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16),kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 , 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 ).
Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene fotokopije dokumenata:

Opšti uslovi:
-da je državljanin RS i BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),
-kandidati trebaju dostaviti i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske “broj 102/14 i 45/16) na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1.ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obavićei intervju .Intervju će se održati dana 08.05.2018. godine (utorak) u 10 h u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.
Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 102/14)
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja preko Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola“Kozarac“ Ulica Maršala Tita bb,
79 202 Kozarac

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom,a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija