Prijem radnika – Okružni privredni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.10.2017.
Broj izvršilaca: 6

OPIS RADNOG MJESTA

1.1. Sudijski pripravnik – 1 (jedan) izvršilac

1.2. Sudijski pripravnik/volonter – 1 (jedan) izvršilac
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1. zasniva se radni odnos za period obavljanja pripravničkog staža a najduže do dvije godine.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2. se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža za period najduže do dvije godine.
Opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem 1.1. i 1.2.: obavlja pripravničku praksu u sudu prema programu osposobljavanja pripravnika i pod nadzorom predsjednika ili sekretara suda; prisustvuje edukaciji koja se odvija u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske; vodi dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima i referatu na kojem je radio; izrađuje nacrte rješenja i drugih odluka u sudskim postupcima pod nadzorom sudije; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

1.3. Referent u registru poslovnih subjekata/rukovodilac registra – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opis poslova: organizuje rad i raspoređuje poslove iz djelokruga rada sudskog registra; zaprima prijave za registraciju sa prilozima putem Jedinstvenog sistema za registraciju poslovnih subjekata, kao i u materijalnom obliku, formira predmete, protokoliše ih i dodjeljuje sudiji i predaje saradniku sudije u rad; kreira prijavu za registraciju po službenoj dužnosti na osnovu rješenja o otvorenom stečajnom, odnosno likvidacionom postupku; kreira prijavu za upis brisanja iz sudskog registra po službenoj dužnosti u zakonom prpoisanim slučajevima; zaprima zahtjeve za izdavanje javnih isprava, protokoliše ih, izrađuje odgovarajuće javne isprave, te se stara o naplati sudske takse; vrši provjeru isključivosti poslovnog imena (firme), odnosno stara se da pod istim ili sličnim poslovnim imenom ne budu upisana dva subjekta upisa; vodi upisnike čije je vođenje propisano za registar poslovnih subjekata (manuelno i/ili elektronski); daje upute, objašnjenja, podatke i informacije strankama u skladu sa zakonom; ispituje prijave i provjerava da li su za traženi upis ispunjeni formalni i materijalni uslovi te sačinjava nacrt odluke; sačinjava nacrte rješenja koja se donose po službenoj dužnosti a u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, po naredbi predsjednika suda.

1.4. Referent za unos dokumenata, prijem i otpremu pošte – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opis poslova: vrši prijem, otvaranje i pregled svih pismena upućenih sudu i zavodi ih u odgovarajuće prijemne knjige ili elektronsku bazu CMS programa; registruje u CMS sistem novozaprimljene dokumente koji iniciraju pokretanje sudskog postupka, odnosno otvaranje nove faze postupka; radi sa strankama i daje im potrebne informacije o stanju spisa predmeta, upoznaje stranke o mogućnosti izdavanja jedinstvenog pristupnog koda (JPK) i na zahtjev stranke izdaje JPK; provjerava i konstatuje pravosnažnost i izvršnost sudskih odluka; vrši otpremu sudskih spisa i druge pošte iz suda, vrši kovertiranje, pakovanje i otpremu pošiljki sa spisima i drugim materijalima; vodi evidenciju o odlukama koje se objavljuju na oglasnoj tabli suda, stavlja na njih datum stavljanja i skidanja sa oglasne table suda; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda.

1.5. Daktilograf/sudski asistent – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

1.6. Sudski izvršilac/vozač/dostavljač – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opis poslova: provodi izvršenje sudskih odluka iz nadležnosti suda; vrši poslove izvršenja u vezi sa naplatom, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju; sačinjava zapisnike o preduzetim izvršnim radnjama; upravlja motornim vozilima koja su vlasništvo suda, stara se o njihovom održavanju i ispravnosti; vodi evidenciju o upotrebi vozila suda i potrošnji goriva i maziva; vrši dostavljanje pošte za druge organe i ustanove i dostavljanje i podizanje pošiljki ovog suda kod PTT službe; obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika, sudije i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– da je državljanin RS ili BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.3.:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, sa radnim iskustvom od najmanje dvije godine na istim ili sličnim poslovima.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.4.:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.5.:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.6.:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru, položen vozački ispit „B“ kategorije, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

3. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– dokaz o traženom radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.),
– dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili ovjerenu izjavu kojom se obavezuju da će stručni ispit za rad u organima uprave položiti u roku od šest mjeseci od zasnivanja radnog odnosa (za radna mjesta pod rednim brojem 1.3., 1.4. i 1.6.)
– ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama
– fotokopiju vozačke dozvole (za radno mjesto pod rednim brojem 1.6.).
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanju.

4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Zavod za zapošljavanje RS