srednjoskolski centar novembar 2015Prijem 3 profesora – Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 01.09.2016.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor matematike bez radnog iskustva ………..6 časova (na određeno v rijeme a najdalje do 31.08.2017. godine)
2. Profesor fizike bez radnog iskustva ……….. 4 časova (na određeno v rijeme a najdalje do 31.08.2017. godine)
3. Profesor praktične nastave za prehrambenu struku, bez radnog iskustva ………. 16 časova (na određeno vrijeme a najdalje do 31.12.2016. godine)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-Prečišćen tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS“ broj: 29/2012)
  
Opšti uslovi:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
  
Posebni uslovi:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent,

3. Potrebna dokumentacija
  
Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i to:
   
– Uvjerenje o državljanstu, 
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
   
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:   
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,  
– izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,   
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,   
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,   
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,   
– kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:   
1) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje da se nalazi na evidneciji nezaposlenih   
2) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,   
3) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,   
4) potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i   
5) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina;
– potvrdu izdatu od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili Ministarstva prosvjete i kulture o korišćenju stipendije za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.
  
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
  
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
  
JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Nikole Pašića 4, sa naznakom konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – profesora ( navesti na koje radno mjesto konkuriše kandidat) – (NE OTVARATI).
  
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
  
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.
  
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.
  
Testiranje i intervju sa kandidatima će se održati dana 07.09.2016. , sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama škole.
  
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
  
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske