Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis 120 kadeta i to: 100 muškog pola i 20 ženskog pola, u XXVII klasu Policijske akademije Banja Luka, za područje:
– PU Banjaluka 29 kadeta muškog pola i 6 kadeta ženskog pola,
– PU Doboj 30 kadeta muškog pola i 5 kadeta ženskog pola,
– PU Trebinje 10 kadeta muškog pola i 2 kadeta ženskog pola
– PU Prijedor 21 kadet muškog pola i 4 kadeta ženskog pola,
– PU Gradiška 10 kadeta muškog pola i 3 kadeta ženskog pola.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH,
– da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 25 godina,
– da ima najmanje IV stepen stručne spreme,
– da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,
– da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,
– da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci,
– da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja,
– da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova,
– da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina i
– da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Zainteresovani kandidati koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj 2023/2024. godini mogu učestvovati na ovom konkursu s tim što umjesto dokaza o završenom IV stepenu stručne spreme, prilažu svjedočanstva završena tri razreda srednje škole, a uvjerenje ili svjedočanstvo o završenom četvrtom razredu s prosječnom ocjenom i diplomu završene srednje škole treba da dostave odmah nakon izdavanja, a najkasnije do 30. juna ove godine.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (mup.vladars.rs), ili na broj telefona 051/330-801.

Konkurs je otvoren do 07. juna 2024. godine.

MUP RS