JU Dječiji vrtić „Radost” Prijedor
Vuka Karadžića 21
79101 Prijedor

K O N K U R S
ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA

I RADNO MJESTO:

1. Stručni saradnik za vaspitno obrazovni rad – psiholog – 1 izvršilac na određeno vrijeme, najmanje tri godine radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

II OPŠTI USLOVI za učešće na konkursu:
1. da je državljanin RS i BiH,
2. da je punoljetan,
3. da je radno sposoban,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem,
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka,

III POSEBNI USLOVI za učešće na konkursu:
1. da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova uz završen drugi ciklus istog studija sa ukupnih 300 ECTS bodova, studijski program psihologija.
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja, odnosno vrsti obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita. Stručni saradnik koji je stekao radni staž ili iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ali je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, u protivnom prestaje mu radni odnos.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Prijava na konkurs i kratka biografija (potpisano od strane kandidata)
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. Ovjerena kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdato od certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidati na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
4. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova uz završen drugi ciklus istog studija sa ukupnih 300 ECTS bodova, studijski program psihologija.
6. Ujerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke o vrsti i opisu poslova definisanih aktom kojim se uređuje organizacija i sistematiacija radnih mjesta, stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme. Izuzetno, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga dostaviti pomenuti dokument, dostavlja ovjerenu kopiju radne knjižice.
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno – obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa porpisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
9. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti pomenuti dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.;
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
13. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

V Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili putem pošte na adresu vrtića. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs”.

VI Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu na koji neće biti posebno pozivani, a isti će biti obavljen u prostorijama JU Dječiji vrtić „Radost” Prijedor, ul. Vuka Karadžića 21, Prijedor, dana 10.06.2024. godine sa početkom u 11 časova.

VII Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli JU Dječiji vrtić „Radost” Prijedor, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua, a ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija