Nakon integralne stratregije razvoja grada Prijedora, koja je obuhvatila period 2014-2024. godina, privode se kraju aktivnosti oko usvajanja nove strategije za period 2024-2030. godina. Prethodna strategija pružila je dragocjena iskustva kada su u pitanju vlastite realne mogućnosti, kao i u kom pravcu treba usmjeriti prioritete. Povjerenje gradske uprave da bude na čelu tima za izradu strategija dobila je Agencija za ekonomski razvoj PREDA. “Sa punim kapacitetom mi smo pristupili prije svega socioekonomskoj analizi pa u saradnji sa svim relevantnim institucijama i pojedincima u gradu organizovali fokus grupe. Dosad smo imali preko 25 fokus grupa na kojima je bilo preko 200 učesnika, gdje smo razmjenjivali mišljenja, donosili određene zaključke i sagledali potrebe kompletnog grada, ne samo privrede nego i društvenog života, sporta, kulture, nevladinih organizacija i svega ostalog što je bitno za grad”, kaže Aleksandar Drljača, direktor PREDE.

U Odjeljenju za privredu i preduzetništvo kažu da je u završnoj fazi izrada situacione analize i trenutnog stanja, koji treba da pokažu gdje se grad nalazio i kako se razvijao u prethodnih nekoliko godina, na osnovu čega će biti definisane mjere i prioriteti za naredni period. „Prethodna strategija za period 2014-2024. je bila obimna i imali smo dobru realizaciju. Međutim, vidjeli smo da bi bilo bolje da ne idemo previše u širinu već da se fokusiramo na određene prioritete i planiranje za naredni period. U tom smislu da vidimo gdje treba da vršimo intervencije u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta, društvenog života, zaštite životne sredine i svega ostaloga što treba da bude u toj strategiji“, ističe Rade Rosić, načewlnik Odjeljenja.

Nova strategija razvoja grada Prijedora radi se po novoj metodologiji, a u PREDI pojašnjavaju o čemu je riječ. “Prvi put radimo po metodologiji koju je usvojila Vlada Republika Srpska, preporučenoj metodologiji kojom se vode svi gradovi i opštine Republike Srpske. Radimo po toj metodologiji, ali smo naravno uzeli u obzir i neke stvari iz prethodne dvije strategije. Naravno, pokušaćemo zadovoljiti uvođenje novih tehnologija, pojavljivanje novih privrednih subjekata u gradu Prijedoru, ako pričamo samo o privredi, tako da će neke naše preporuke još u dogovoru sa gradonačelnikom i njegovim najbližim saradnicima biti u kom pravcu treba da se razvija grad”, kaže Drljača.

Prema najavama iz lokalne uprave, u novj strategiji razvoja više pažnje biće posvećeno vlastitim mogućnostima. „U prethodnoj strategiji bili su neki projekti koji nisu zavisili toliko od samog grada, projekti koji su bili na republičkom nivou, koji su se odnosili na nevladin sektor, projekti koji nisu bili od strateškog značaja za grad Prijedor. Tako da ćemo pokušati smanjiti broj mjera i prioriteta i da se fokusiramo na one koje možemo ostvariti u narednom sedmogodišnjem periodu“, rekao je Rosić.

Očekuje se da će nova, sedmogodišnja strategija razvoja grada Prijedora za period 2024-2030. godina biti usvojena do septembra ove godine. Dobijanje sredstava od međunarodnih poziva i projekata dobrim dijelom zavisiće i od kvaliteta izrade nove strategije razvoja grada.

kozarski.com