JU Oš „Jovan Dučić”
Lamovita bb,
79 204 Lamovita

K O N K U R S
za slobodno radno mjesto

1.Nastavnik biologije – 12 časova redovne nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja a najduže do 31.08.2024. godine, pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedeno radno mjesta pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se urđuju radni odnosi, kandidai treba da ispunjavju i posebne uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
– da imaju odgovarajući nivo obrazovanja, odnosno odgovarajuću stručnu spremu
– da je državljanin RS i BiH
– da je punoljetan
– da je radno sposoban
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela
– da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polonog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

Svi kandidati koji su ispunjavali uslove za navedena radna mjesta prije stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju pravo prijave na konkurs kao i kandidati koji ispunjavaju posebne uslove propisane članom 114. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju .

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti;
2. Uvjerenje o državljanstvu ,
3. Rodni list ili ovjerenu foto-kopiju lične karte,
4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
5.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
6.Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostavljaju samo izabrani kandidati, a prije zasnivanja radnog odnosa.
7.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi;
8. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog idrugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Prijave na konkurs mogu dostaviti svi kandidati koji ispunjavaju uslove Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Testiranje i intervju kandidata će se obaviti 26.04.2024. godine, u 11,00 časova, samo za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ” Glas Srpske”.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli škole.

Prijave na konkurs možete dostaviti lično u školu ili poslati na adresu škole.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija