JU Oš „Petar Kočić” Prijedor
V korpusa bb
79101 Prijedor

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora

Za direktora JU OŠ „Petar Kočić„ Prijedor, može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom škole i to:

Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
-da je državljanin RS/BiH,
-da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:
1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. ima najmanje 5 godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Na mjesto direktora škole ravnopravno mogu konkurisati i lica iz člana 198. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Radni staž ostvaren na poslovima direktora škole uračunava se u radni staž tražen članom 150. stav 2. tačka 2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može da bude izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu,
– diplomu o završenom prvom ciklusu studija ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat,
– uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost)
– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od šest mjeseci),
– potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom „za konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zavos za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija