JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR
Ul. Nikole Pašića, br. 4
79101 Prijedor

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Koordinator praktične nastave van škole (diplomirani inženjer mašinstva), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine, 50% norme ……………….. 1 izvršilac.

2. Diplomirani inženjer rudarstva, 10 časova (Osnovi geolog.min. i petrogr. i praktična nastava), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine ……….. 1 izvršilac.

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju , kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, a na osnovu kandidati su obavezni priložiti ovjerene foto-kopije (ovjera ne smije biti starija od šest mjeseci):
1.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
2.Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
3.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem;
7.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
9.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko je konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
10.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
11.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
12.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o: vrsti posla koje je radnik obavljao, stepenu stručne spreme i dužini radnog staža po vrstama posla. (ukoliko je radnik radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);
13.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
14.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
15.Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Uvjerenje iz tačaka 4. i 5. za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7., kao i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, Komisija će ih evidentirati uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 7.3.2024. godine sa početkom u 9.00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, slati na adresu škole, sa naznakom „ZA KONKURS”, obavezno navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija