JU Centar „Sunce” Prijedor
Kralja Aleksandra br. 6
79101 Prijedor

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

1.Defektolog – diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine … 1 izvršilac;

2.Defektolog – diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, pripravnik, na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.08.2024. godine …………. 1 izvršilac

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

Opšti uslovi za prijem radnika u radni odnos :
-da je državljanin RS ili BiH,
-da je punoljetan,
-da je radno sposoban ( uvjerenje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
-da se ne nalazi na evidenciji koja se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksulane zloupotrebe i iskorištavanja dece ( uvjerenje pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za izabranog kandidata)
-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom.

Posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos
-da kandidat ima završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
-da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, odnosno u nastavi (odnosi se samo za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

Prijem radnika će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi na osnovu rang liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnicima.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:
-vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
-prosjek ocjena tokom studiranja;
-rezultati ostvareni na intervju i testu;
-radni staž kandidata.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju opštih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
-ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa)
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
-ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu (za kandidata pod rednim brojem 1.)
-uvjerenje poslodavca o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, u kojem moraju biti navedeni vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla. Ako je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju će se obaviti u prostorijama Ju Centar „Sunce” Prijedor dana 12.12.2023. godine sa početkom u 11:30 časova.

Kandidati neće biti posebno pozvani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkursu.

Kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije svih dokumenata ne starije od 6 mjeseci i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje .

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom ,,za konkurs” i napomenom ,,ne otvarati”.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu postupka.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija