Poslodavci gotovo svakodnevno traže savjet u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova kako da postupe u određenoj situaciji i važno je povećati vidljivost tog mehanizma jer radniku daje šansu, rečeno je Srni u Agenciji.

Iz Agencije navode da je važno i da radnici znaju da tu mogu potpuno besplatno potražiti pomoć kako bi zaštitili svoja prava.

Sandra Grbić, jedan je od miritelja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske iz Prijedora, rekla je da su miritelji i arbitri stručnjaci, da nisu državni službenici niti zaposleni Agencije, i da pružaju pomoć iz oblasti radnog prava objema stranama u radnom sporu.

“Uvijek je dobro naglasiti da je radnik redovno slabija strana, da često nema sredstava da angažuje advokata i da preko Agencije svoja radna prava može zaštititi besplatno, to je poenta”, rekla je Grbićeva Srni.

Grbićeva je navela da je ključno da ljudi saznaju da postoji ovaj mehanizam zaštite radnih prava, da se mogu obratiti bilo miriteljima i arbitrima, bilo Agenciji, da postupak mogu pokrenuti i radnik i poslodavac i da je postupak brz, efikasan i besplatan i za radnika i za poslodavca.

“Postupak se pokreće vrlo jednostavno, u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu radnog prava odnosno u roku od tri mjeseca od učinjene povrede. Na internet stranici Agencije /www.radnispor.net/ nalazi se obrazac gdje se unose osnovni podaci i, između ostalog, ime miritelja ili arbitra čije postupanje se želi”, objasnila je Grbićeva.

Ona je napomenula da je kao ishod moguća obustava, ako ne dođe do usaglašavanja strana i zaključivanje sporazuma o mirnom rješavanju radnog spora, što se dešava u 70 odsto slučajeva.

“Taj sporazum ima snagu izvršne isprave, dakle pravnu težinu sudske odluke”, dodala je Grbićeva.

Po nekim tumačenjima, postupak mirnog rješavanja radnog spora trebalo bi da kao obavezan prethodi eventualnom sudskom sporu, budući da se ovakve agencije osnivaju i s ciljem da se rasterete sudovi, a po drugima je alternativa sudskom procesu.

“Ovim se postupkom ništa ne gubi, ni pravo na suđenje ni rok za obraćanje sudu, koji je šest mjeseci od učinjene povrede odnosno saznanja o njoj. Ovim se postupkom dobija mogućnost besplatnog rješavanja radnog spora i u svakom slučaju bolje je za radnika da prvo iscrpi tu mogućnost”, istakla je Grbićeva.

Ona je navela da za miritelje mogu konkurisati diplomirani pravnici, a za arbitre oni sa položenim pravosudnim ispitom, te da u individualnim radnim sporovima i pravnim kolektivnim radnim sporovima, arbitri i miritelji pomažu stranama u sporu da dođu do kompromisnog rješenja.

Što se tiče poslodvaca, oni se najčešće obraćaju Agenciji prilikom potrebe da izvrše pojedinačne uplate doprinosa za PIO za radnike koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju.

“Fond PIO Republike Srpske ponekad odbija pojedinačne uplate. Da bi poslodavac izbjegao sudske troškove ako bi ga radnik tužio zbog toga, pogotovo kad su veći kolektivi u pitanju i poslodavac nema mogućnost da izmiri obaveze za sve radnike, on angažuje nas i na osnovu našeg akta Fond mu dozvoljava da vrši pojedinačnu uplatu”, rekla je Grbićeva.

Ona je podsjetila da je Agencija nadležna za sve radne sporove, uključujući i zaštitu od uznemiravanja na radu, nakon što je Republika Srpska dobila zakon o toj oblasti, a nije za radne sporove koji uključuju diskriminaciju i mobing, koji su isključivo u nadležnosti suda.

Miritelje i arbitre imenuje Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske nakon provedenog javnog konkursa na mandatni period od četiri godine.

Agencija je osnovana prije 13 godina s ciljem da pomogne radnicima i poslodavcima da nastali spor riješe kompromisom i na obostrano zadovoljstvo.

Tokom svog postojanja u radu imala je ukupno 15.317 predmeta, od kojih se 15.190 odnosilo na individualne, a 127 na kolektivne radne sporove. Od ukupnog broja okončanih predmeta oko 70 odsto je riješeno pozitivno.

“U posljednje vrijeme sve više dolazi do izražaja preventivna uloga Agencije jer skoro svakodnevno poslodavci traže savjet i pomoć kako da postupe u određenoj situaciji, a da do spora ne dođe”, navode u Agenciji, u kojoj su zaključno sa 31. avgustom okončani svi pokrenuti kolektivni radni sporovi, a 75 individualnih radnih sporova je u toku.

Sjedište Agencije je u Banjaluci, a poslove mirnog rješavanja radnih sporova obavlja na teritoriji cijele Republike Srpske.

SRNA