Osnovni sud u Prijedoru
ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6
79101 Prijedor

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Naziv i opis radnog mjesta:

-Daktilograf, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

II Opšti uslovi su:
-da je državljanin BiH
-da je stariji od 18.godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

III Posebni uslovi – Srednja stručna sprema, IV stepen stručne spreme, završena upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu,
-ličnu kartu ili pasoš,

Izabrani kandidat dostavlja u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli suda originale ili ovjerene foto-kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće pozvani na ulazni intervju i test poznavanja rada na računaru o čemu će biti obavješteni pisanim putem.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs” ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

Kategorija – Državna služnba i uprava
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 11.05.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija