JU Oš „Ćirilo i Metodije”
Trnopolje, Trnopolje bb
79202 Kozarac

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Školski bibliotekar – 1 izvršilac 35% radnog vremena, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

Uslovi za učešće u konkursu:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkursu imaju i i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i pripravnici čije će prijave biti razmatrane samo ukoliko ne bude kandidata sa položenim stručnim ispitom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi

Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
– Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata uvjerenje će pribaviti škola službenim putem);
– Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata uvjerenje će pribaviti škola službenim putem);
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz suda dostavlja kandidat);

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1.Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6.Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7.Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti:
1. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće u utorak, 28.03.2023. godine u 10.00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervuja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom „za konkurs”.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 23.03.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija