Na osnovu člana 62. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Repbulike Srpske“ broj 79/15, 63/20, 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 9/21), člana 48. Statuta JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, v.d. direktor raspisuje:

K O N K U R S
ZA IZBOR I PRIJEM RADNIKA

I RADNO MJESTO:
1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 3 izvršioca na određeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta

II OPŠTI USLOVI za učešće na konkursu:
1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
2. da je punoljetan,
3. da je radno sposoban,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
Uvjerenja iz tačaka 4) i 5) za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III POSEBNI USLOVI za učešće na konkursu:
1. da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za vaspitno obrazovni rad ili uslov za polaganje stručnog ispita. Vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, moće zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, ali je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, u protivnom prestaje mu radni odnos.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Prijava na konkurs i kratka biografija (potpisano od strane kandidata)
2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
3. Ovjerena kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih,
4. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidati na konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)
5. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
6. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
7. Ovjerena foto-kopija radne knjižice i ujerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje o radnom stažu treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i profilu i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
10. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
12. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
13. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
14. Uvjerenje gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene foto-kopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

V
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u prostorije vrtića ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.

VI
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu na koji neće biti posebno pozivani, a isti će biti obavljen u prostorijama JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, ul. Vuka Karadžića 21, Prijedor, dana 15.03.2023. godine sa početkom u 11 časova.

VII
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, a ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 3
Rok za prijavu – 02.03.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija