REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Jovan Dučić”
Lamovita, Lamovita bb,79 204
tel.: 052/355-122,
e-mail: os071@skolers.org

KONKURS
ZA POPUNU SLOBODNOG RADNOG MJESTA

1.PSIHOLOG, 1 izvršilac, 50% radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme pripravnik

Pored uslova propiosanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. stav 1. i 3. Zakona o osnovnom vapsitanju i obrazovanju (Službeni glasnik RS”, br.81/22) .

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovnja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br.74/18 i 26/19)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične kljige rođenijh ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci, (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena prtiv dostojanstva ličnosti, morala, službene duženosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotreba opojenih sredstava ;

5. da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličosti, morala , službene dužnosti, polnog inegriteta, zlostavljaa djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

– Uvjerenje vezano za tačku 4. i 5. za izabrnog kandidata škola će pribaviti službenim putema prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu stidjskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u odrređenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomustečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranjaako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rada RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja Zakona na snagu, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Testiranje i intervju će se obaviti u školi u Lamovitoj dana 21.02.2023. godine sa početkom u 10,00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervuju.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu: JU Osnovna škola „Jovan Dučić”, 79204 Lamovita, sa naznakon „Za konkurs” ili lično sekretaru škole.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 1
Rok za prijavu – 16.02.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija