Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl. Glasnik RS“ broj: 29/12, 86/13, 80/14 i 83/15), te člana 2.Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“ broj: 24/19) direktor JU „Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru raspisuje:

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

2. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke- doktor medicine – 20 časova, 1 izvršilac, pripravnik na neodređeno vrijeme;
3. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke- doktor medicine – 20 časova, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;
4. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke- doktor medicine – 16 časova, 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;
5. Profesor stručnih predmeta zdravstvene struke- doktor medicine ili specijalista fizikalne medicine – 8 časova, 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;
6. Profesor stručnih predmeta struke geodezija i građevinarstvo za zanimanje arhitektonski tehničar – 13 časova, 1 izvršilac, pripraavnik na određeno vrijeme, do 31.08.2023. godine;
7. Profesor stručnih predmeta struke hemija, nemetali i grafičarstvo za zanimanje grafički tehničar- diplomirani grafički inženjer- 17 časova, 1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;
8. Profesor za nastavne predmete biologija, mikrobiologija sa parazitologijom, higijena, botanika, ekologija i zaštita životne sredine – 10 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine
9. Profesor engleskog jezika – 12 časova, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovanju na neodređeno vrijeme;
10. Profesor fizičkog vaspitanja– 14 časova, 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine;

Posebni uslovi radnog mjesta

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“ broj: 24/19) opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova treba da dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“ broj: 24/19), a ona podrazumjeva:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 7 i 8
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod rednim brojem 7 i 8 a koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Uvjerenje pod rednim brojem 2. i 4. iz posebnih uslova treba da dostave kandidati za radno mjesto koje zahtjeva položen stručni ispit za rad u obrazovanju.

Za radna mjesta gdje se traže lica sa položenim stručnim ispitom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20),.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na sljedeću adresu: JU „Srednjoškolski centar Prijedor“ u Prijedoru, Nikole Pašića broj 4, sa naznakom: Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše) – NE OTVARATI.

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, a dostavili su potpune i blagovremene prijave, će se obaviti dana 02.02.2023.godine (ČETVRTAK) u 10,00 časova u prostorijama JU „Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu i internet stranicu najkasnije 3 dana prije zakazanog intervjua i testiranja.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Škola će obavijestiti kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 9
Rok za prijavu – 26.01.2023.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija