Na osnovu člana 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i člana 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to – vozač gradonačelnika u Kabinetu gradonačelnika, 1 izvršilac.

II – Opis poslova
Vozač gradonačelnika obavlja prevoz gradonačelnika u skladu sa putnim nalozima. Odgovoran je za ispravnost, čuvanje i održavanje vozila, prati stanje o servisiranju vozila, registraciji vozila, vodi evidenciju o potrošnji goriva i pređene kilometraže po putnom nalogu, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika kojem odgovara za svoj rad. Status i kategorija radnog mjesta: namještenik.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH) i
7. da nije u sukobu interesa u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16).

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
– školska sprema: V stepen stručne spreme, tehičkog smjera – VKV vozač,
– radno iskustvo: najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima vozača,
– položen vozački ispit „B“ kategorije.

V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Grada Prijedor, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, a izjave da kandidat:
1)Nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2)nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
3)nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH) i
4) da nije u sukobu interesa u skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16),
sastavni su dio obrasca – Prijava na javni konkurs i ne dostvljaju se posebno.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi,
– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima vozača (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),
– vozačke dozvole.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36., 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske 3 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti obavješteni pojedinačno pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak, telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-151/21
Datum: 2. septembar 2021. godine

G r a d o n a č e l n i k
Dalibor Pavlović