Na osnovu člana 17. stav 1. i stav 4. Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/08“), člana 60. Statuta opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“ broj: 6/15 i 9/18), člana 4. stav 2. Pravilnika o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka, broj 1/15 i 1/18) i Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija, broj:02-020-143/19 od 17.12.2019.godine, Načelnik opštine Oštra Luka, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

za dodjelu 9 opštinskih stipendija za 2020. godinu

I

Opštinske stipendije se dodjeljuju za 2020. godinu i isplaćivaće se u deset jednakih mjesečnih rata u iznosu od 100,00 KM.

II

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na teritoriji opštine Oštra Luka;
v) da su studenti prvog ciklusa studija;
g) da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
d) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Studenti prve godine studija i studenti apsolventi nemaju pravo na prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija.

III

Kriterijumi koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs su sljedeći:

a) uspjeh u prethodnim godinama studija – prosjek ocjena;
b) upisana godina studija;
v) imovinski status studenta;
g) studenti bez jednog ili oba roditelja;
d) studenti iz porodica sa troje i više djece;
đ) studenti iz porodica koja školuju dva i više studenata;
e) studenti invalidi i djeca invalida od I do VI kategorije.

IV

(I) Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, prilažu sljedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o prebivalištu -CIPS (svi studenti);
2. Potvrda da je student prvi put redovno upisan na godinu studija(svi studenti);
3. Ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (svi studenti);
4. Ovjerena kućna lista (svi studenti);
5. Uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija sa prosjekom ocjena (svi studenti);
6. Potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
7. Platna lista zaposlenih članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije ili dokaz o drugim izvorima primanja;
8. Potvrda o statusu studenta za brata ili sestru (za studente koji imaju pravo po tom osnovu);
9. Potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta (za studente koji imaju pravo po tom osnovu);
10. Potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do VI kategorije sa visinom primanja (za studente koji imaju pravo po tom osnovu);
11. Izvod iz matične knjige umrlih za studente bez jednog ili oba roditelja i uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca (za studente koji imaju pravo po tom osnovu).

(II) Svi dokumenti ne smiju biti stariji od dana objavljivanja Konkursa, osim pod rednim brojem 11.

V

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Opština Oštra Luka, Opštinska uprava, Komisija za dodjelu stipendija; Oštra Luka br.55, 79 263 Oštra Luka ili lično predajom u prijemnoj kancelariji opštine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen dana 29.01.2020. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i sajtu Opštine Oštra Luka i traje do 13.02.2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 052/337-800.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 02-67-1/20
Datum: 22.01.2020. godina

Načelnik opštine
Dragan Stanar

Potrebne obrasce možete preuzeti na sledećim linkovima:

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac izjave da student ne prima stipendiju iz drugih izvora