ilustracija-trazim-posaoStručni saradnik za KE i OE, Odjeljenje za opšti kriminalitet,Sektor kriminalističke policije, CJB Prijedor

Poslodavac: Agencija za državnu upravu RS
Kategorija: Administracija i slične usluge, Državna služba i uprava
Mjesto rada: Prijedor
Rok prijave: 23.12.2016.

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11 i 37/12) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

I – 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova

1.22. Stručni saradnik za KE i OE, Odjeljenje za opšti kriminalitet, Sektor kriminalističke policije, CJB Prijedor 1 izvršilac

II Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.
Učestvuje u vođenju kaznenih evidencija za lica, priprema pismene podatke iz kaznene evidencije sudovima, tužilaštvima, stanicama i centrima javne bezbjednosti kao i državnim organima, privrednim društvima i drugim ustanovama na obrazložen zahtjev i u skladu sa zakonom, priprema podatke za uvjerenja o nekažnjavanju građanima, vrši provjere i daje podatke policijskim službenicima za njihove operativne potrebe, vodi operativnu krim. evidenciju u skladu sa Uputstvom o vođenju ovih evidencija, otvara kartone za lica u opšte abecednoj (azbučnoj) evidenciji, evidenciji osobenih znakova, nadimaka i lažnih imena, evidenciji deportovanih lica, evidenciji krivičnih djela sa nepoznatim izvršiocima, nestalih lica, ukradenih predmeta, neidentifikovanih leševa. Otvara dosijea, registar otvorenih krim. obrada, registar događaja, registar lica pod lokalnim i republičkim nadzorom, pismeno daje podatke organima i službama bezbjednosti, vrši provjere i daje podatke policijskim službenicima za njihove operativne potrebe.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

V Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.22.
Srednja stručna sprema, položen stručni ispit, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita;
v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
g) lične karte ili pasoša;
d) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.15.;
đ) dokaza o položenom ispitu za računovođu za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

– svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita;
– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
– uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.3. i 1.15.;
– dokaza o položenom ispitu za računovođu za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

D I R E K T O R
Aleksandar Radeta

Vrsta posla: stalni radni odnos
Regija: Republika Srpska regija
Minimalna stručna sprema: Srednja škola

Kontakt podaci
Naziv preduzeća: Agencija za državnu upravu RS
Adresa: Vladike Platona bb, 78000 Banja Luka
Internet adresa: adu.vladars.net