Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19) i člana 3. Pravilnika o subvencionisanju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove („Službeni glasnik grada Prijedora“ broj: 8/19) , Gradonačelnik grada Prijedora raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

1. Gradska uprava Prijedor poziva mlade i mlade bračne parove iz Prijedora, da se prijave na Konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove.

2. Gradska uprava Prijedor će subvencionisati 1 procentni poen kamatne stope (1%) na stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Republici Srpskoj, a po kreditnim linijama Investiciono razvojne banke Republike Srpske: stambeni krediti iz 2019. godine.

3. Pravo prijave na konkurs imaju lica koja su:
a) zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite za mlade bračne parove, a koja u trenutku zaključivanja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju, imaju do 35 godina života,
b) zaključila ugovor sa komercijalnom bankom koja vrši plasman kreditnih sredstava iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, za stambene kredite po bilo kom osnovu, ako u trenutku zaključenja ugovora sa bankom o stambenom kreditiranju, ima do 35 godina života,
v) zaključila ugovor o kupovini prve stambene jedinice, najranije u
2019.godini, bez obzira da li je kredit plasiran putem IRB-a ili druge banke,
g) da u vlasništvu nemaju stambenu jedinicu ili da je nisu imali,
d) ima mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedora najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva,
đ) subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, ostvaruje se isključivo ukoliko je nekretnina (stan, kuća) kupljena na teritoriji grada Prijedora.

4. Uz popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (samo za podnosioca subvencije):
a) ugovor o stambenom kreditu sa komercijalnom bankom,
b) kopiju lične karte,
v) rodni list,
g) uvjerenje o državljanstvu,
d) uvjerenje o prebivalištu,
đ) ovjerenu kopiju diplome i
e) kratku biografiju.

5. Ako je podnosilac zahtjeva mladi bračni par, pored gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti i :
a) izvod iz matične knjige vjenčanih,
b) izvod iz matične knjige rođenih za djecu (ukoliko imaju djece),
v) dokaz o stručnoj spremi za supružnika (diploma ili uvjerenje).

6. Dokumente navedene pod tačkom 4. i tačkom 5. dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

7. Aplikaciona forma za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove može se preuzeti na sajtu Grada Prijedora, te na Info pultu Gradske uprave Prijedor.

8. Popunjenu aplikacionu formu i traženu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu Grad Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, sa naznakom „Za dodjelu subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove“.

9. Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

10. Ovaj konkurs otvoren je do 31.12.2019. godine, a odluka o izabranim korisnicima subvencije biće objavljena na sajtu Grada Prijedora, u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.

Broj: 02-40-2665/19
Datum: 20.09.2019. godine

GRADONAČELNIKMilenko Đaković