ilustracija-prosvjetni-radnik-1Profesor stručnih predmeta medicinske struke – “Srednjoškolski centar Prijedor” u Prijedoru

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 03.11.2016.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor stručnih predmeta medicinske struke, Mr.farmacije na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja –porodiljskog bolovanja 20 časova ,/ bez iskustva /.
2. Profesor stručnih predmeta medicisnke struke, Dr.medicine na određeno vrijeme do 1.10.2017. godine ,/bez iskustva /.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova , propisanih Zakonom o radu , Prečišćeni tekst „(Službeni glasnk Republike Srpske „, broj :55/07). Kandidat treba i da ispunjavaju potrebne usove propisane članom 29, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „/Službeni glanik Republike Srpske „ ,
broj : 104/ 11) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „(Službeni Glasnik Republike Srpske „,broj 29/12 i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpsake, broj 102/14.od 18.11.2014.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeća dokumenta :
(1) Opšti uslovi koje kandidat teeba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni kokurs su :
-Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu .
-Da je punoljetan a to dokazuje izvodm iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte .
-Da je radno sposoban , i to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije o 6 mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog dnosa .
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala službene dužnostin, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licen.
(2) Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačke 4.ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa .

Posebni uslovi :
1.Kandidat uz potpisasnu prijavu i dokumentaciju iz opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentacju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9 navedenog pravilnika.
Dokumentacija iz stava 1 .ovog člana podrazumjeva:
– Ovjerena fotokopija diplome o završenim prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240. ECTS bodova u kojij je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
– Ukoliko je raspisan konkra za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom sručnom ispitu za rad u vaspitno obrzovnom proscesu.
– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom strudiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena .
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o veremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
– Uvjerenje opštinskog /gradskog orgna uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otvadžbinskog rata Republike Srpske , ukolko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
– Uvjenjrenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Obrambeno otadžbinskog rata, Republike Srpske , ukliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida
– Uvjerenje opštinskog /ratnog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno –otadžbinskg rata Republke Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na slijedeću ardresu : JU“Srednjošklski centar Prijedor“ u Prijedoru , Nikole Pašića broj 4. , sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih rdnih mjesta NE OTVARATI .

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom , dužni su pristupiti inervju i testiranju , koji će se obaviti dana, 7.11.2016. u 10,00 časova.

Kandidati se neće poseno pozivati na testitanje i inervju , a ukoliko se ne pojave na testitanje ili inerrvju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima .

Zavod za zapošljavanje RS