ilustracija-prosvjetni-radnik-2Prijem 3 profesora – GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 06.10.2016.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
1. Profesor srpskog jezika i književnosti, 8 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,
2. Profesor ruskog jezika i književnosti, 11 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine,
3. Profesor geografije 14 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja.

gimnazija sveti savaOPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za radno mjesto pod rednim brojevima: 1. i 3. se primaju u radni odnos lica sa iskustvom, dok za radno mjesto pod rednim brojem 2. se prima lica bez iskustva-pripravnik.

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik Republike Srpske” broj: 74/08,106/09 104/11 i 33/14) i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji( Sl. glasnik Republike Srpske 34/15, 83/15) kandidati su obavezni dostaviti:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih ( 240 ECTS bodova) i sljedeće stručno zvanje za:
1) srpski jezik i književnost – profesor srpskog jezika i književnosti,
diplomirani filolog-srbista
2) Ruski jezik
– profesor ruskog jezika i književnosti,
-profesor ruskog i srpskog jezika i književnosti
3) Geografija
– profesor geografije
– diplomirani geograf

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod tačkama 1. i 3.
-Potvrda iz Poreske uprave da kandidat nigdje nije radio u zvanju koje je traženo konkursom, ili kopiju radne knjižice za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika.
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod tačkama 1. i 3.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom. Uvjerenje treba da sadrži podatke propisane članom 19. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 3.
-Potvrda iz Poreske uprave ili kopiju radne knjižice za kandidata pod rednim brojem 2.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 14.10. 2016. godine u prostorijama Škole.

Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00 časova

Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju; a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor – Komisiji za izbor (navesti , radno mjesto na koje se konkuriše) .Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

Zavod za zapošljavanje RS