Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 46. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/19), Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta
u Gradskoj upravi Grada Prijedor

I – Gradonačelnik Grada Prijedor raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor na neodređeno vrijeme, i to – starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, 1 izvršilac.

II – Opis poslova
Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor rukovodi radom i organizuje rad u jedinici, obezbjeđuje zakonitost, blagovremenost i ekonomičnost u izvršavanju propisanih obaveza u jedinici, izdaje naredbe radnicima jedinice koje se odnose na operativno i preventivno izvršenje poslova i bezbjednosti imovine jedinice, učestvuje u radu Kriznog štaba pri gašenju požara većih razmjera i intervencija prilikom elementarnih i drugih nepogoda, prati i proučava razvoj i unapređenje tehničkih dostignuća u vatrogastvu, predstavlja jedinicu u saradnji sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, organima oružanih snaga, civilnom zaštitom, organima bezbjednosti, preduzećima i drugim subjektima po pitanjima zaštite od požara, izdaje naredbe o stavljanju u pripravnost vatrogasne jedinice i naredbe o prestanku pripravnosti, obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz prava i dužnosti starješine, podnosi izvještaje i analize iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovara gradonačelniku.

III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).

IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:
– završen prvi ciklus studija i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, tehničkog smjera,
– pet godina radnog iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme,
– položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara,
– položen vozački ispit „B“ kategorije,
– poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
– izjave da kandidat:
1) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
2) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
3) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – (član IX stav 1. Ustava BiH).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo),
– vozačke dozvole i
– isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru.

Kandidati nisu dužni dostavljati dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara jer je kandidat koji bude primljen u radni odnos obavezan da položi stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara u roku od šest mjeseci od dana imenovanja skladu sa članom 55. stav 3. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/19).

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara dostavlja izabrani kandidat.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36., 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože uvjerenje opštinskog/gradskog 3 organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili borca.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.

VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti obavješteni pojedinačno pismenim putem.

VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Gradske uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor.

Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Sanela Švraka, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak, telefon: 052/245-114.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-152/21
Darum: 2. septembar 2021. godine

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović