Referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT) – Okružni privredni sud u Prijedoru

Oblast: Informatika i programiranje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 09.08.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
1.1. Referent za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT) – 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje IKT opreme (hardvera), sistemskih i aplikacijskih programa (softvera) u sudu u skladu sa važećim standardima; rješava probleme sa lokalnom računarskom mrežom u sudu; stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi iz njegove nadležnosti; organizuje i planira aktivnosti na proširivanju mrežnih kapaciteta suda; obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u sudu; formira korisničke naloge za zaposlenike u sudu; administrira podatke pohranjene na serverima datoteka; obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka smještenih na serverima datoteka u sudu; ažurira veb stranicu suda uz konsultaciju sa predsjednikom suda; održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda; vrši edukaciju svih korisnika CMS-a u sudu u saradnji sa IKT odjelom VSTS-a; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.
2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– VII stepen stručne spreme, informatičkog smjera, poznavanje rada na sistemima Microsoft Windows Server NT/2008/2012 operativnim sistemima (kao i klijent verzijama), Microsoft Exchange i Microsoft Office paketa, poznavanje koncepta mreža LAN/WAN, TCP/IP mrežnog protokola, radno iskustvo od najmanje 1 (jedna) godina na poslovima informacione – tehnologije.
3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos, i to foto-kopije sljedećih dokumenata:
– lične karte ili pasoša,
– diplome o završenoj stručnoj spremi i
– uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u konkursu, kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na konkurs.
Izabrani kandidat dužan je da, u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o traženoj stručnoj spremi, uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u konkursu.
Za izabranog kandidata, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.
4. Rok i način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor
Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija