gradska uprava april 2015Na osnovu člana 122. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/’05, 118/05 i 98/13) i člana 35. Statuta Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj:2/13 i 6/13), Gradonačelnik, donosi

ODLUKU o izboru kandidata

I
Na osnovu sprovedenog postupka od strane Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Prijedor po Javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Prijedor, broj: 02-120-119/15 od 27. aprila 2015. godine, koji je objavljen u dnevnom list „Glas Srpske“ od 30. marta 2015. godine i u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 25/15 od 2. aprila 2015. godine, izvršen je izbor kandidata, kako slijedi:

1. na radno mjesto – samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove – 1 izvršilac, izabran je Stevica Dronjak, diplomirani politolog iz Prijedora;

2. na radno mjesto – samostalni stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica – 1 izvršilac, izabran je Nihad Forić, magistar politologije iz Prijedora;

3. na radno mjesto – urbanističko-građevinski inspektor – 1 izvršilac, izabrana je Biljana Rodić, diplomirani inženjer građevinarstva iz Prijedora;

4. na radno mjesto – poljoprivredni inspektor – 1 izvršilac, izabran je Lazo Marčetić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Prijedora;

5. na radno mjesto – samostalni stručni saradnik za izvršenje prihoda i praćenje projekata- 1 izvršilac, izabran je Nebojša Savanović, diplomirani ekonomista iz Prijedora;

6. na radno mjesto – samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i investicije – 1 izvršilac, izabrana je Nataša Zorić, diplomirani ekonomista iz Prijedora;

7. na radno mjesto – samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede -1 izvršilac, izabran je Goran Kecman, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Prijedora;

8. na radno jesto – samostalni stručni saradnik za nauku i kulturu – 1 izvršilac, izabran je Zoran Stanić- profesor istorije jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika iz Prijedora;

9. na radno mjesto – samostaolni stručni saradnik za lokacijske uslove – 1 izvršilac, izabrana je Aleksandra Savić, diplomirani inženjer arhitekture iz Prijedora i

10. na radno mjesto – viši stručni saradnik za trezorsko poslovanje – 1 izvršilac, izabran je Marinko Tadić, diplomirani ekonomista iz Prijedora.

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Gradonačelnik Grada Prijedor raspisao je Javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Prijedor, koji je objavljen u dnevnom list „Glas Srpske“ od 30. marta 2015. godine i u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 25/15 od 2. aprila 2015. godine, za za popunu upražnjenih radnih mjesta, i to: samostalni stručni saradnik za skupštinske poslove (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica(1 izvršilac); urbanističko-građevinski inspektor (1 izvršilac); poljoprivredni inspektor (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za izvršenje prihoda i praćenje projekata (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za privredni razvoj i investicije (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za poslove poljoprivrede (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za nauku i kulturu (1 izvršilac); samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove (1 izvršilac) ; viši stručni saradnik za trezorsko poslovanje (1 izvršilac) i komunalni policajac (1 zvršilac).

Na osnovu navedenog konkursa, Komisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Gradsku upravu Grada Prijedor, imenovana Rješenjem Gradonačelnika , broj:02-111-55/15 od 25.3.2015. godine, u skladu sa članom 122. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/’05, 118/05 i 98/13), nakon obavljenog ulaznog inttervjua, na osnovu stručnih sposobnosti utvrdila je redoslijed kandidata.

Na osnovu utvrđenog redoslijeda kandidata, a u skladu sa odredbama člana 122. stav 2. citiranog zakona, donesena je Odluka o izboru kandidata koji su prvorangirani u redoslijedu kandidata.

Uputstvo o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se uložiti prigovor Gradonačelniku Grada Prijedor u roku od osam dana od dana prijema iste.

Gradonačelnik Marko Pavić