REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje,
Trnopolje bb, 79202 Kozarac
tel.: 052/320-066,
e-mail: os074@skolers.org

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u vezi sa članom 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 81/22), člana 55. Statuta JU OŠ „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, direktor škole raspisuje:

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršilac – 13 časova, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.08.2023. godine
2. Voditelja boravka (jutarnje čuvanje učenika), 1 izvršilac, 85% radnog vremena, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2022/2023 godine.
3 Nastavnik ukrajinskog jezika – 2 časa fakultativne nastave na određeno vrijeme, do kraja nastavne 2022/2023 godine.

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl.gl. RS“ broj: 01/16, 66/18 i119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl.gl. RS“ broj: 81/22) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Sl.gl. RS“ broj: 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. Gl. RS“ broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 127. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („ Sl. Gl. RS broj: 74/18).

Uz potpisanu prijavu na konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
3. Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa),
4. Uvjerenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece; (Uvjerenja pod tačkama 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje iz suda dostavlja kandidat);

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studiranja nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. Uverenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
7. Uvjerenje o radnom stažu izdatu od ranijeg poslodavca

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti:
1. Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3.Uvjerenje gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće se razmatrati.

Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće u utorak, 11.10.2022. godine u 11:00 časova, u prostorijama škole.

Kandidati koji ne pristupe testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima, osim na lični zahtjev.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, 79202 Kozarac, sa naznakom „za konkurs“.

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Ugovor o radu na određeno vrijeme
Broj otvorenih pozicija – 3
Rok za prijavu – 06.10.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija