Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku, koja se odnosi na dodjelu dijela raspoloživih 450.113 КM na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću.

Novac je namijenjen za sufinansiranje/finansiranje programskih aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite.

Pravilnikom o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu novca od igara na sreću propisano je da novac od igara na sreću, čija je raspodjela u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, može biti dodijeljen u cijelosti ili djelimično za finansiranje projekata za koje Vlada Republike Srpske svojim aktom, a na prijedlog Ministarstva, utvrdi da su od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Navedeni iznos iz ove Odluke biće dodijeljen za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i udruženjima građana: centri, odnosno službe za socijalni rad Milići, Čajniče i Srebrenica, zatim udruženja građana: Savez žena oboljelih od raka dojke Iskra Banjaluka, Udruženje mulitple skleroze regije Istočna Hercegovina, Dnevni centar za dnevno zbrinjavanje odraslih osoba sa posebnim potrebama od 18 do 47 godina starosti “Moja nada” Nevesinje, Centar za koordinaciju i podršku lica sa invaliditetom Istočne Hercegovine, Centar za društveni razvoj Fortuna grupa Banjaluka, Udruženje građana “Sloboda” Banjaluka, Udruženje mladih Čelinac, Opštinska organizacija Crvenog krsta Osmaci, Udruženje laringektomisanih pacijenata Republike Srpske Banjaluka, Udruženje transplantiranih Republike Srpske Banjaluka, Udruženje dijabetičara Prijedor, Udruženje građana za pomoć oboljelim od astme i КOPB “Anemona”, Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske Trebinje, Savez paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske – Banjaluka, Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske, Savez distrofičara Republike Srpske Banjaluka, Udruženje porodica i prijatelja osoba sa tuberoznom sklerozom i Udruženje građana “Institut za javnu upravu i javne politike” Doboj.

Prethodno, komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata/programa, imenovana rješenjem ministra, utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata/programa po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava od igara na sreću koja će biti raspoređena u 2022. godini, a od čega je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite do sada izvršilo raspodjelu raspoloživih 785.994 КM.

Ovaj iznos sredstava je doznačen za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata centrima za 54 nosioca programskih aktivnosti: centrima, odnosno službama socijalne i dječije zaštite, kao i savezima i udruženjima građana. Projekti/programi su u skladu sa definisanim politikama i opštim ciljevima Vlade, te usvojenim strategijama i opštim aktima: Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom 2017-2026 i Strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period 2019-2028.

srpskainfo.com