Na osnovu člana 2. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj : 97/16 i 36/19), i člana 89. Statuta grada Prijedora („Sl.glasnik Grada Prijedora“ broj: 12/17) i u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije broj 65-1/20 od 21.12.2020. godine Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

1. Prvi dan praznika Nove godine, 01.01.2021. godine (petak), je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u tački 4. ovog Zaključka.

2. Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za snabdijevanje osnovnim životnim artiklima i drugim potrebama, u subotu 02.01.2021. godine, mogu da rade prodavnice sa pretežno prehrambenom robom, mesnice i ribarnice u vremenu od 07,00 do 13,00 časova.

3. Dan Republike Srpske, 09.01.2021. godine (subota), je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u tački 4. ovog Zaključka.

4. Apoteke, prodavnice pogrebne opreme, cvjećare, benzinske pumpe, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, veterinarske ambulante i trgovačke radnje tipa „dragstor“ mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

4.1. Do 15.01.2021. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
4.2. Do 15.01.2021. godine, u periodu od 22.00 do 06:00 časova, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića u svim privrednim subjektima.

5. Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad u dane republičkih praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad u neradne dane, da se obrate Gradonačelniku najkasnije tri (3) dana prije traženog datuma.

6. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica da se pridržavaju mjera propisanih Zaključkom Vlade Republike Srpske Republički štab za vanredne situacije broj: 65-1/20 od 21.12.2020. godine.

7. Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dane navedenih republičkih praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

8. Ovim Zaključkom prestaje da važi Zaključak broj: 02-32-11/20 od 15.12.2020. godine.

9. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Dalibor Pavlović