JU Elektrotehnička škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 03.09.2020.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA PRIJEDOR
Nikole Pašića br.4
PRIJEDOR

JU Elektrotehnička škola Prijedor raspisuje KONKURS o prijemu radnika u radni odnos

1. Profesora za predmet: Ekologija i zaštita životne sredine – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine.
2. Profesora za predmet: Demokratija i ljudska prava – 2 časa, sa iskustvom – na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj: 1/16.) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj: 41/2018.i 35/2020.) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

Za dio konkursa koji se odnosi na lica sa radnim iskustvom, pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“ broj:41/2018 i 35/2020).
(1) Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to dokazuje ivodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i priže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloubotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

(2) Uvjerenje iz stava 1. t.4) i 5) ovog člana za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Posebni uslovi:
1) Uz potpisanu prijavu (potpisanu od strane kandidat koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika, a na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Sl. Glasnik RS“, broj: 24/2019)
kandidati su obavezni priložiti:
1) Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji netzaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
7) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
8) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
9) Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati
kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene
dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije
zakazanog testiranja i intervjua.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u četvrtak, 10.09.2020. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU „ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA“ PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4.sa naznakom „ZA KONKURS“.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija