Informacija o majskim poplavama i nastalim štetama sa prijedlogom mjera za sanaciju istih i prijedlogom mjera za prevenciju budućih poplava bila je jedina tačka dnevnog reda četvrte Posebne sjednice Skupštine grada koja je danas održana u Prijedoru.

Gradonačelnik Prijedor Milenko Đaković izvijestio je odbornike o tome šta je urađeno od 2014. godine, a pročitao je i niz predloženih mjera kojim bi se smanjile ili spriječile buduće poplave.

Riječ je nizu projekata koji podrazumijevaju uređene Sane, Gomjenice, Miloševice i drugih manjih vodotoka, te izrada nasipa i rasteretnih kanala, koji, po Đakovićevim riječima, zahtijevaju značajna finansijska ulaganja.

“Ubijeđen sam da će osnovni projekti neophodni da se zaštiti Prijedor u skorije vrijeme biti aktivirani. U tome se mora razmišljati o izdvajanju sredstava iz budžeta grada, ali tu očekujem i pomoć Vlade Republike Srpske, kako bi se prioriteni projekti zaštite od poplava što prije realizovali”,rekao je Đaković.

Iz kluba odbornika SNSD-a poručili da je zajednički interes svih da se ne ponove scene iz maja 2014. godine.

Ipak, zamjeraju to što uopšte nizu znali da postoje projekti koje je gradonačelnik naveo, jer bi u protivnom u nekom od prethodnih budžeta izdvojili sredstva za te projekte.

“Vidimo da su to projekti za koje su Vode Srpske uradila projektnu dokumentaciju i da je sve spremno za njihovu realizaciju, a mi nismo znali da oni uopšte postoje jer bismo možda u nekom od prethodnih budžeta namjenski izdvojili sredstva za te namjene kako nam se ne bi ovo dešavalo. Imali smo dva projekta produbljivanja korita Sane od Oštre Luke do mosta, jedan projekat i drugi od mosta do teritorije Novog Grada koji su ukupno koštali šest miliona KM i za pet godina smo mogli iznaći ta sredstva”, izjavio je Dalibor Pavlović, šef Kluba odbornika SNSD-a.

Na kraju je usvojen zaključak SNSD-a kojim se traži izrada Integralnog plana zaštite od poplava.

Usvojena su i četiri zaključka koje je predložio klub DNS-a, među kojima je i onaj u kojem se traži od Vlade Republike Srspke i “Voda Srpske” da obezbijede sredstav za čišćenje korita Sane od Oštre Luke do Novog Grada, korita Gomjenice od Ribnjaka “Saničani” do ušća u Sanu, čišćenje Miloševice, te za revitalizaciju kanala oko Mataruškog polja.

Usvojen je zaključak, na prijedlog odbornika Demokratske fronte Mirsada Duratovića, kojim se obavezuje gradonačelnik da na narednom zasjedanju, koje je zakazano za 17.juli dostavi Informaciju o realizovanim projektima za sanaciji šteta nastalih u poplavama 2014. godine, realizovanim u period 2014 – 2019.godine.

Usvojeni su slijedeći zaključci:

Ispred Demokratske fronte:
1.obavezuje se gradonačelnik Prijedora da za slijedeću sjednicu Skupštine grada Prijedora koja će se održati 17.7.2019.godine dostavi odbornicima pismenu informaciju o realizovanim projektima na sanaciji šteta u poplavama nastalih 2014.godine, a realizovanih u periodu 2014-2019.godina.Informacija treba da bude u vidu tabelarnog pregleda sa nazivom projekta, lokacijom izvršenja radova, datumom izvršenja radova, nazivom izvođača radova , cijenom radova i izvorom finansiranja projekta. U sklopu Informacije potrebno je dostaviti listu svih sredstava koje je grad dobio po bilo kom osnovu, kao i izdvojena sredstva iz budžeta grada koja su bila namijenjena za sanaciju šteta od poplava i koliko je tih sredstava utrošeno do 17.7.2019.godine.

Ispred SNSD-a:
1.predlaže se gradonačelniku da do usvajanja Nacrta budžeta grada Prijedora za 2020.godinu izradi Integralni plan odbrane grada od poplava kojim će biti definisan vremenski okvir za izvršenje i neophodna finansijska sredstva kako iz budžeta grada tako iz ostalih eksternih izvora.

Ispred DNS-a:
1.obavezuju se savjeti mjesnih zajednica da dostave informacije o uzrocima problema koji izazivaju poplave na njihovom području, a u cilju pronalaska što kvalitetnijih rješenja
2.traži se od Vlade Republike Srpske i Direkcije za vode Republike Srpske da obezbijede sredstva za čišćenje korita rijeke Sane od Oštre Luke do Novog Grada , rijeke Gomjenice od Ribnjaka Saničani do ušća u rijeku Sanu te da se završe radovi na uređenju korita rijeke Miloševice i izvrši revitalizacija obodnog kanala oko Mataruškog polja kao prioriteti
3.obavezuju se javna preduzeća da sačine bazu podataka o ljudskim resursima i mehanizaciji koju mogu staviti na raspolaganje u slučaju opasnosti u slučaju elementarnih nepogoda u gradu Prijedoru
4.Skupština poziva sva privatna preduzeća da u skladu sa svojim mogućnostima sačine istu bazu podataka i dostave je Odsjeku za civilnu zaštitu grada.

www.prijedorgrad.org