052/232-143
052/212-000
SERVIS
Brzo, kvalitetno, jeftino.
PRODAJA
Novi i polovni sa garancijom.
INTERNET
Prijedor, Kozarac, Ljubija

Život

PČELE ZUJE ZA DOLARE

Pče­lar Su­lej­man Ja­ku­po­vić iz Ko­zar­ca kod Pri­je­do­ra, može se po­hva­li­ti sa 480 ko­šni­ca u ko­ji­ma sva­ko­dne­vno vri­je­dno ra­di čak 20 mi­li­ona pče­la. Sve ovo ne bi bi­lo to­li­ko za­ni­mlji­vo...
više »