Prijem 2 nastavnika – OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ PETROVO-PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 01.03.2018.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), 12 časova sedmično, pripravnik,
2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme, najmanje godinu dana radnog iskustva, do 31.08.2018. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pripravnikom se smatra lice koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije steklo uslove za polaganje stručnog ispita.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima završen prvi ciklus studijskog programa i sturčno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu (najmanje 180 ECTS bodova),
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14 i 46/15, u daljem tekstu Pravilnik), koja podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica ( boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),
g) uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla; – stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kanadidat radio sa nepunim radnim vremenom (odnosi se samo na kandidate sa iskustvom).
D) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata (ne stariju od 6 mjeseci) budući da isti neće biti vraćene kandidatim.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola „Branko Radičević“ Petrovo-Prijedor, Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom „Za konkurs“.
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervju, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 06.03.2018. godine u 12:00 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
U konkursnoj prijavi je potrebno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija