JU ”MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR,
Adresa: Nikole Pašića 4,Prijedor,
tel.-faks : 052/242-871,tel: 052/242-870,
email: ss30@skolers.or,
Broj: 929/22

Na osnovu člana 106. stav 1.i člana 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ , broj: 41/18, 35/20 i 92/20), direktor Javne ustanove Mašinske škole Prijedor, raspisuje:

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor srpskog jezika i književnosti – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine…..1 izvršilac.

2. Koordinator praktične nastave van škole u struci mašinstva i obrade metala, 50% norme, sa iskustvom, na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine……1 izvršilac.

3. Mašinska grupa predmeta – 18 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine……. 1 izvršilac.

4. Mašinska grupa predmeta – 10 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije….. 1 izvršilac.

5. Šumarstvo i obrada drveta – 16 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023…….. 1 izvršilac.

6. Ekonomska grupa predmeta – Osnovi preduzetništva – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine…… 1 izvršilac.

7. Profesor njemačkog jezika – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine…….. 1 izvršilac.

8. Profesor biologije – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine……… 1 izvršilac.

9. Profesor za nastavni predmet – Saobraćajna psihologija – 2 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine…….. 1 izvršilac.

10. Profesor fizičkog vaspitanja – 14 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme …… 1 izvršilac.

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“ broj 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20) kandidat treba da ispunjava uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.glasnik RS“ broj 29/12,80/14 i 83/15 i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj : 24/19).

Izuzetno od uslova, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. Stav 7. i lica iz člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ broj 41/18, 35/20 i 92/20). Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koja ne može biti starija od šest mjeseci i koju prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog registra pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece,
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačaka 4 i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni priložiti ovjerene fotokopije (ovjera ne smije biti starija od 6 mjeseci) sljedećih dokumenta :
1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
3. Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat);
4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje iz ovog stava Škola će za izabranog kandidata pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa),
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetom ili maloljetnim licem;
7. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju najmanje četiri godine sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studije nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
11. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom i treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
13. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
14. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
15. Uvjerenje opštinsko/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ”Glas Srpske” Kandidati dostavljaju ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije kandidatima se neće vraćati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih Komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili da nisu potpune, a nakon toa predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije , škola postavlja na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće testiranje i intervju.

Testiranje i intervju će se održati dana 18.08.2022. godine (četvrtak) , sa početkom u 9:00 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Prijave u zatvorenoj koverti mogu se dostaviti lično na protokol škole ili slati na adresu: JU ”MAŠINSKA ŠKOLA” PRIJEDOR, Nikole Pašića br. 4., sa naznakom ”ZA KONKURS”

Kategorija – Obrazovanje
Stručna sprema – VSS
Tip ugovora – Bez obzira
Broj otvorenih pozicija – 10
Rok za prijavu – 11.08.2022.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija