GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.03.2020. godine u 10:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora nema novoregistrovanih slučajeva inficiranih virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 669 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 385 lica.
2. Narodna skupština Republike Srpske ja dana 28.03.2020. godine proglasila vanredno stanje u Republici Srpskoj. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
3. Republički štab za vanredne situacije je svojim zaključkom naložio svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, da u slučaju potreba, ustupe svoje prostorije za smještaj lica kojima je izrečena mjera izolacije karantinskog tipa.
4. Od strane Tima za upravljanje formiranim karantinom u Sportskoj dvorani “Mladost” preduzete su aktivnosti stavljanja u funkciju ovog karantina u koji je trenutno smješteno 5 lica.
5. U toku dana 28.03.2020. godine preduzete su aktivnosti na periodičnoj- sedmičnoj dezinfekciji objekata javnih preduzeća i ustanova te javnih površina u urbanim područjima na području grada Prijedora.
6. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
7. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se sva javna preduzeća i ustanove kao i sva fizička i pravna lica na području grada Prijedora da od dana stupanja na snagu vanrednog stanja u Republici Srpskoj vlastiti režim rada i ponašanja prilagode uslovima koji su propisani za postupanje u vanrednoj situaciji kao i da u potpunosti sprovode i poštuju naredbe i preporuke date od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije
2. Sve mjere donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije, a odnose se na zabranu i ograničenja rada poslovnih subjekata, trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, zanatstvo i usluge, gradski prevoz, predškolsku djelatnost ostaju na snazi narednih 14 dana i važe do 13. aprila 2020.godine.
3. Objekti Mašinske škole Prijedor i Elektrotehničke škole Prijedor stavljaju se u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor na području grada Prijedora.
4. U cilju provođenja mjera utvrđenih Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa, vrši se izmjena Zaključka Gradskog štaba za vanredne situacije broj: 02-sl-8/20 od 19.03.2020. godine na sljedeći način:

– Tačka 3., podtačka d) stav 1, mijenja se i sada glasi:
“trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova, gdje mogu da rade samo trgovine prehrane/ roba široke potrošnje, apoteke i poljoprivredne apoteke, ako se nalaze u trgovačkom centru”

– Tačka 3., podtačka d) stav 2, mijenja i sada glasi:
“trgovinama prehrane/roba široke potrošnje i trgovinama stočnom hranom od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedeljom od 07:00 do 13:00 časova”.

– Tačka 3., podtačka i) se briše, a koja je glasila:
“Obavezuju se trgovački centri da obezbjede prodaju isključivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca”.

5. Zadužuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu da preduzmu sve aktivnosti naložene od strane Republičkog štaba za vanredne situacije, a odnose se na aktivnosti u oblasti privrednih i poljoprivrednih djelatnosti u vrijeme vanrednog stanja.
6. Obavezuje se zdravstvena inspekcija Gradske uprave Prijedor da sprovodi mjere stavljanja u karantin lica stavljenih pod zdravstveni nadzor shodno dobijenim rješenjima od strane Republičke zdravstvene inspekcije.
7. Obavezuju se nadležni, kontrolni i drugi organi Gradske uprave Prijedor da pismenim putem od strane nadležnih republičkih organa zatraže pojašnjenja u vezi sa pitanjima koja je su nejasno ili nepotpuno definisana za funkcionisanje u uslovima sprovođenja mjera sprečavanja i širenja korona virusa.
8. Roditelji, čija djeca koriste usluge JU Dječiji vrtić “Radost” Prijedor, u potpunosti se oslobađaju plaćanja usluga smještaja i čuvanja djece za april mjesec 2020. godine.
9. Sve gradske manifestacije i manifestacije međunarodnog karaktera, koje su trebale biti održane u aprilu i maju, otkazuju se do daljnjeg.
10. Pripremiti saopštenje za javnost Gradskoh štaba za vanredne situacije koje se odnosi na uslove koji se moraju ispoštovati prilikom ulaska građana grada Prijedora koji dolaze iz inostranstva na teritoriju grada Prijedora.
– Nosilac aktivnosti: Odsjek za civilnu zaštitu grada Prijedora
11. Izvršiti nabavku 100 kreveta za potrebe novoformiranih karantina na području grada Prijedora.
– Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-16/20
Datum: 30.03.2020. godin

KOMANDANT
Milenko Đaković

www.prijedorgrad.org