Prijedorska filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u posljednjih pet godina bilježi konstantan pad broja nezaposlenih lica i prvi put godina je okončana sa manje od deset hiljada aktivnih tražilaca posla.

U 2014. godini bilo ih je 15.204, u 2015. 13.412, u 2016. godina 12.358, u 2017. 10.939, a lani 8.193, što je za 25 odsto manje nego u prethodnoj godini.

Posredovanjem Filijale Prijedor zbog zapošljavanja je izbrisano 4.989 aktivnih tražilaca posla što je za 88 lica ili za dva odsto više nego u 2017. godini.

Od ukupnog broja lica zaposlenih u 2018. godini njih 70 odsto je angažovano na određeno radno vrijeme, a 30 odsto na neodređeno. Među njima je 2.000 KV radnika, 1.501 lice SSS, NK i PK radnika ukupno 740 , VSS 702 i VŠS 46 lica. Najviše radnika – njih 286 – angažovale su osnovne i srednje škole.

Posredstvom više programa koje je realizovala Filijala Prijedor zaposleno je 268 aktivnih tražilaca posla, po javnom pozivu za zapošljavanje negovotelja u Njemačkoj zaposleno je deset medicinskih tehničara, a radne dozvole u Sloveniji dobilo je 85 lica.

U 2018. godini nije bilo masovnog otpuštanja radnika niti većih stečaja, tako da nije bilo ni znatnijeg povećanja novčane naknade u funkciji ostvarivanja prava nezaposlenih lica. Od 1.143 podnesena zahtjeva u 974 slučaja priiznato je pravo na novčanu naknadu, 54 zahtjeva su odbijena, u 106 slučajeva su obustavljene isplate, u sedam slučaja u pitanju je preostalo pravo, uglavnom zbog odlaska u starosnu penziju, a dva predmeta su u postupku rješavanja.

Izdato je 48 radnih dozvola, dvije su poništene, a žalbi u ovoj oblasti nije bilo.

Podneseno je 89 zahtejva za PIO, od koji je u 59 slučajeva priznato pravo na PIO, 22 su odbijena ili odbačena, u sedam slučajeva je obustavljena uplata i u jednom slučaju je izmijenjena dužina trajanja dokupa staža. Zaprimljena je jedna žalba u ovoj oblasti, a drugostepni organ je nije uvažio.

CISO centar, koji djeluje u prijedorskoj filijali, održao je 268 info seminara za 820 lica, 163 radionice o pisanju biografije, motivacionog i popratnog pisma i o vođenju razgovora s potencijalnim poslodavcem za 651 lice, te 69 motivacioni seminari za 116 dugoročno nezaposlenih i teško zapošljivih lica.

Profesionalnim informisanjem obuhvaćeno je 88 odjeljenja sa 1.671 učenikom završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a organizovano je devet obuka iz preduzetništva za 30 nezaposlenih lica koja su namjeravala prijaviti se na javne pozive za dodjelu podsticaja za zapošljavanje.

Prijedorska filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pokriva grad Prijedor i opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni. Od toga CISO centar pokriva pet lokalnih zajednica, dok u Novom Grad Klub za traženje posla djeluje od 2012. godine i ima 243 aktivna člana.

SRNA