JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ”Petar Petrović Njegoš” Busnovi

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 03.01.2019.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Busnovi, Prijedor raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole”Petar Petrović Njegoš” Busnovi, Prijedor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Busnovi, Prijedor bira se na period od 4 (četiri) godine.
Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i čije su prijave stigle pravovremeno, u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada RS imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

IV – Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Busnovi, Prijedor može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
– da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi – da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, – da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava, – da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

V – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
– Prijavu u kojoj kandidat navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
– Potvrdu kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuke ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
– Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Busnovi, Prijedor, sa naznakom “za konkurs za izbor direktora škole’‘.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u ‘’Glas Srpske’‘.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima osim na lični zahtjev.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: OŠ “BRANKO RADIČEVIĆ”... Nastavnik demoraktije i ljudskih prava- JU OŠ “Branko Radičević” Petrovo Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvor...
KONKURS ZA POSAO: OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆR... Nastavnik razredne nastave-JU OŠ “Desanka Maksimović” Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 25.04.2019...
OGLAS ZA POSAO: POTREBNA TRI RADNIKA U PROIZVODNJI Naziv poslodavca: ZR „BLISTAD NAMJEŠTAJ" Prijedor Rad na: neodređeno Zanimanje: Radnik u proizvodnji namještaja Broj izvršilaca: 3 Opis radnog ...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKA FIRMA PRIMA DVA RADNIK... Mašinski tehničar - Bosnamontaža a.d. Oblast: Elektrotehnika, mašinstvo Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 17.05.2019. ...
KONKURS ZA POSAO: OSNOVNI SUD PRIJEDOR PRIMA TRI P... Sudijski pripravnik-volonter Osnovni sud u Prijedoru Oblast: Pravo Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 25.04.2019. Bro...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE PRIMA RADNIK... Na osnovu člana 83. stav. 1. tačka h) Statuta Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, direktor Dr...
OGLAS ZA POSAO: TRGOVAC Trgovac Poslodavac: KID ITC doo Gradiška Oblast: Trgovina, komercijala, nekretnine Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do...
OGLAS ZA POSAO: SEZONSKI RADNICI "CENTAR ZA SJEMENSKO - RASADNIČKU PROIZVODNJU" DOBOJ N. Pašića br. 41, 74 000 Doboj; e-mai1: csrns@sumers.org; Tel/fah.: 053/224-503; 053/203-091 ...