Ovoga četvrtka, 21.decembra biće održana 13.sjednica Skupštine grada Prijedora.

Najavljeno je 18.tačaka Dnevnog reda od kojih se izdvaja ona o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu

1. Aktuelni čas;
2. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta grada Prijedora za 2018. godinu,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Prijedora za 2018. godinu,
5. Nacrt Poslovnika Skupštine grada Prijedora,
6. Nacrt Etičkog kodeksa Skupštine grada Prijedora,
7. Prijedlog Odluke o obuci odbornika Skupštine grada Prijedora,
8. Nacrt Regulacionog plana „Benkovac“,
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene dijela Regulacionog plana RŽR Ljubija – „Centralna rudišta“ na teritoriji grada Prijedora i opštine Oštra Luka,
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za lokaciju „Rastičani“ u sklopu Nacionalnog parka „Kozara“,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika,
12. Prijedlog Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u gradu Prijedoru za 2018/2019. godinu,
13. Prijedlog Odluke o broju i prostornom rasporedu osnovnih škola u gradu Prijedoru,
14. Prijedlog Odluke o upisnom području osnovnih škola na teritoriji grada Prijedora,
15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čije je osnivač grad Prijedor,
16. Informacija o školskoj 2016/2017. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje vaspitno-obrazovnog rada,
17. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija grada Prijedora 2015-2017. godina za 2016. godinu,
18. Referati iz imovinsko – pravne oblasti