Prijem 2 radnika – Okružni privredni sud u Prijedoru

Oblast: Pravo
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 23.11.2017.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA

1.1. Stručni saradnik – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: postupa i vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o sudovima Republike Srpske, pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu u vezi sa radom na pojedinim predmetima iz nadležnosti suda, radi na izradi nacrta sudskih odluka, po ovlaštenju i pod nadzorom i uputstvima sudija vrši stručne poslove koje mu povjeri sudija, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

1.2. Daktilograf/sudski asistent – 1 (jedan) izvršilac
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
Opis poslova: kreira dokumente, evidentira prateće priloge i izrađuje dostavnice; vrši asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem i daktilografske poslove po diktatu na računaru; učestvuje kao zapisničar na ročištima i raspravama; blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal; obavlja i druge poslove po naredbi sudije i sekretara suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
2.1. Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
2.2. Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.:
– VII stepen stručne spreme, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.:
– IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, radno iskustvo od najmanje šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima.
3. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs (koja mora da sadrži osnovne kontakt podatke o kandidatu, kao i naznaku radnog mjesta za koje konkuriše), kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za prijem u radni odnos (u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starije od šest mjeseci), i to:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.2.),
– dokaz o traženom stepenu obrazovanja,
– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.1.),
– ovjerenu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama,
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursa.
Za izabrane kandidate, sud će, po službenoj dužnosti, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

4. Rok i način podnošenja prijava na konkurs
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i obaveznom naznakom „ZA KONKURS“ se mogu dostaviti lično na pisarnicu Okružnog privrednog suda u Prijedoru ili putem pošte, na adresu:
Okružni privredni sud u Prijedoru
Ul. Akademika Jovana Raškovića br. 6
79 102 Prijedor

Rok za dostavljanje prijave je 15 (petnaest dana) od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, obaviće se usmeni intervju i/ili pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonom, te je potrebno da u prijavi navedu adresu stanovanja i telefonski broj.

Zavod za zapošljavanje RS

Povezane vijesti

KONKURS ZA POSAO: OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVI... Pedagog - OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” GRAD PRIJEDOR Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Bro...
OGLAS ZA POSAO: PRIJEDORSKO PREDUZEĆE TRAŽI 10 RAD... Bobana Transporti Prijedor Gornji Garevci bb Oglas za posao „Bobana Transporti“ DOO traži radnike za rad u pogonu drveta na poslovima: -rezan...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Vuk Karadžić" Omarska Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme ...
OGLAS ZA POSAO: NJEGOVATELJI/RADNICI MEDICINSKE ST... U.S.Z. “SAN“ Prijedor Dom za stara i bolesna lica Nikole Luketića 63 Prijedor OGLAS USZ „SAN” Prijedor, Dom za stara i bolesna lica, raspisuje ...
KONKURS ZA POSAO: DIREKTOR SREDNJE ŠKOLE JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.06.2018. Broj i...
OGLAS ZA POSAO: POMOĆNI RADNIK Vulkanizerska radnja Stanić Luke Stojanovića 26 Prijedor Vulkanizerska radnja „Stanić" otvara konkus za prijem radnika na mjesto pomoćnog radnika...
OGLAS ZA POSAO: BERAČI NA PLANTAŽI CRNE RIBIZLE Potrebni berači na plantaži crne ribizle u mjestu Ćela pored Prijedora. Cijena po ubranom kilogramu je 1 KM (obezbjeđen jedan obrok za berače). ...
KONKURS ZA POSAO: PREDUZEĆE IZ PRIJEDORA PRIMA 5 P... Predmet: KONKURS Preduzeće BG Energo-Tim d.o.o. Prijedor raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta: 1.Diplomirani ekonomista — pripravnik - 1...