Gradska uprava Prijedor je uvela novi standard ISO 9001:2015 koji je stupio na snagu 2015. godine, ali proces tranzicije na ovaj standard traje tri godine za privredne subjekte i javne uprave koje koriste ovaj standard. Cilj njegovog uvođenja je povećanje zadovoljstva građana uslugama Gradske uprave, smanjenje troškova poslovanja i poboljšanje kvaliteta pružanja usluga.

Predstavnici njemačke sertifikacijske kuće „ TUV NORD“ proveli su provjeru dokumentacije i svih aktivnosti na primjeni uvedenog standarda i evropskih kriterijuma u radu lokalne uprave u svim organizacionim jedinicama Gradske uprave Prijedor.

Naša gradska uprava je ovim pokazala da smo vrlo zrela organizacija, da imamo vrlo zreo standard i da smo vrlo jednostavno prešli na nove zahtjeve iako su oni prilično izmijenjeni i oslanjaju se na konkretno mjerenje rizika i konkretne izmjene u dokumentaciji i dokumentovane informacije u korist građana.

Ovim izmjenama se korisnicima usluga prilazi sa mnogo više procesa koji su razvijeni i koji su povezani i koji omogućavaju korisnicima ne samo da ostvare zahtjeve, već jedan dio standarda definiše i da se premaše zahtjeve od onoga što korisnici očekuju.

Organizacija za ovaj međunarodni standard ima sjedište u Ženevi, koja je i pokrenula izmjenu i kroz cijelu Evropu provela javne rasprave kako poboljšati ovaj standard jer se prepoznalo da je potrebno nešto definisati na samoj prevenciji radi poboljšanja usluga.

Standard je proizašao kroz ovakvu vrstu mjerenja i specifičnost je da se većina stvari ipak oslanja na prvog čovjeka u svakoj organizaciji, ovdje konkretno na gradonačelnika, da sve odluke donosi on i u svim definisanih dijelovima standarda gradonačelnik snosi svu odgovornost bez njenog delegiranja.

Inače, prvi od do sada tri uvedena standarda, Gradska uprava Prijedor dobila je 2008.godine od kada posluje po procedurama ISO standarda.

Prijedorgrad.org