Nastavnik za predmet kultura religije – Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 26.01.2017.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik za predmet kultura religije – 5 časova na određeno vrijeme (do kraja školske godine, odnosno do 31.08.2017.)…. bez radnog iskustva

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
  
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-Prečišćen tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/2016) kandidati trebaju i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS“ broj: 29/2012)
  
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
  
Opšti uslovi:   
– da je državljanin B iH, R S,   
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
  
Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent,

3. Potrebna dokumentacija  
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima, i to:   
– Uvjerenje o državljanstu,   
– Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,   
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),   
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran)
   
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:   
– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,   
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,   
– uvjerenje izdano od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji   
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,   
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske akose radi o kandidatu iz kategorije borca,  
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
  
Dostavljena dokumentacija i drugi dokazi će se bodovati od strane komisije na način i u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.
  
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
  
JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Nikole Pašića 4, sa naznakom konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – profesora ( navesti na koje radno mjesto konkuriše kandidat) – (NE OTVARATI).
  
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
  
Neblagovremene i nepotpune prijave kanidata neće se uzeti u razmatranje.
  
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana.
  
Testiranje i intervju sa kandidatima će se održati dana 30.01.2017. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama škole.
  
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Zavod za zapošljavanje RS