ilustracija-trazim-posaoPedagog škole

OPIS RADNOG MJESTA

Pedagog škole – 1 izvršilac, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/07; 01/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, 71/09 i 104/11i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09 i 86/10 i 25/14).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ovo uvjerenje za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i sturčno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o preceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),
-uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla;
– stepen stručne spreme, i
– dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je knadidat radio sa nepunim radnim vremenom .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatim.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14,45/16), a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole: JU Osnovna škola „Branko Radičević“ Petrovo bb, 79102 Prijedor, sa naznakom „Za konkurs“.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 30.11.2016. godine u 10,00 časova, s’ toga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog .

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Lokacija:Petrovo
Broj pozicija:1
Datum objave:16.11.2016.
Trajanje oglasa:8 dana (ističe 24.11.2016.)