vrtic-radost-djecaDiplomirani vaspitač predškolske djece – DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 17.11.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15) i članom 2. stav 1. i 2. i članom 3. stav 1. tačka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16).
 
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
-da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 
Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
-da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijkom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,
-da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).
 
Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću
dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vapsitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 79/15):
1.dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
  
Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatim.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
  
Napomena:
  
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u vrtić ili putem pošte na adresu vrtića: JU Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor, Vuka Karadžića 21, 79101 Prijedor.
  
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs“.
  
Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 22.11.2016 godine u 10 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.
  
Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.
  
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
  
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
JU DJEČIJI VRTIĆ „RADOST“
PRIJEDOR
Broj tel.: 052/211-702

Zavod za zapošljavanje RS