ilustracija-profesor-stranog-jezika-1Profesor engleskog jezika i književnosti – GIMNAZIJA “SVETI SAVA” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 03.11.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Profesor engleskog jezika i književnosti, 10 časova , 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za radno mjesto pod rednim brojem 1. se prima lice koje prvi put zasniva radni odnos u stručnom zvanju traženo javnim konkursom -pripravnik.

Radni odnos se zasniva po okončanju konkursnog postupka.

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
I Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje, uvjerenjem o državljanstvu;
2) da je punoljetan, a to se dokazuje, izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje, ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

-Uvjerenje o neosuđivanosti Škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi u skladu sa članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, („ Sl. glasnik Republike Srpske” broj: 74/08,106/09 104/11 i 33/14) i članova 2 i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji( Sl. glasnik Republike Srpske 34/15, 83/15) kandidati su obavezni dostaviti:

Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih ( 240 ECTS bodova) i sljedeće stručno zvanje za:
– engleski jezik i književnost – profesor engleskog jezika i književnosti,
– diplomirani filolog-anglista
Potvrda iz Poreske uprave da kandidat nigdje nije radio u zvanju koje je traženo konkursom, ili kopiju radne knjižice.
  
Uz prijavu(potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs i dokumentaciju iz člana 7. Pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika.
-Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom ,
-Potvrda iz Poreske uprave ili kopiju radne knjižice.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, te ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 14.11.2016. godine u prostorijama Škole.

Testiranje kandidata će se obaviti u 10:00 časova

Intervju sa kandidatima u 11:00 časova.

Prijavljeni kandidati neće se posebno pozivati na testiranje i intervju; a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odsutali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja.

Lično potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti.

Na koverti obavezno naznačiti: JU Gimnazija “Sveti Sava” Prijedor, Ul. Nikole Pašića br. 6. 79101 Prijedor – Komisiji za izbor (navesti radno mjesto na koje se konkuriše) .Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte.

Zavod za zapošljavanje RS