ilustracija-profesor-stranog-jezika-1Prijem 3 radnika – Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 20.10.2016.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
1.Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 4 časa, do 31.08.2017. godine, sa iskustvom- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
2.Profesor ekologije i zaštite životne sredine, 1 izvršilac, 2 časa, do 31.08.2017. godine, pripravnik.
3. Školski pedagog, 1 izvršilac, do povratka radnice sa trudničkog – porodiljskog bolovanja, sa iskustvom-položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored uslova propisanih članom 26. Zakona o radu ( „Sl. glasnik RS“, broj: 1/16 ) kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, broj: 74/08, 106/09, 104/11, 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ( „Sl. glasnik RS“, broj: 29/12, 80/14, 83/15).

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata, a u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o radu ( „Sl. glasnik RS“, broj: 1/16 ), te članom 7. i 8. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ( „Sl. glasnik RS“, broj: 102/14, 42/16):
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ;
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3;
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom za radna mjesta pod rednim brojem 1i 3. Uvjerenje treba da sadrži podatke propisane članom 19. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srenjoj školi;
– Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) za rad sa učenicima izdato od nadležne ustanove dostaviće kandidat koji bude odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
– Uvjerenje o neosuđivanosti, za kandidata koji bude izabran po konkursu, Škola će zatražiti od nadležnog Centra javne bezbjednosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 24.10.2016. godine u 9:00 časova, u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave u zakazanom terminu, smatraće se da su odustali.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu na konkurs i dokumentaciju dostaviti na adresu JU Ugostiteljsko-ekonomska škola
Ul. Vuka Karadžića 16, 79101 Prijedor, sa naznakom „ za konkurs“.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati kandidatima.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje RS