ilustracija-nastavnik-profesor-2Nastavnik razredne nastave – OSNOVNA ŠKOLA “DESANKA MAKSIMOVIĆ” Grad Prijedor

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 20.10.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
1.Nastavnik razredne nastave – pripravnik – 1 izvršilac, do povratka radnika sa bolovanja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 102/14, 45/16)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjava su:
– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po oglasu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na oglas (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na oglas za prijem u radni odnos) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova oglasa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 102/14, 45/16) a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, ,
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i ti dokumenti neće biti vraćeni kandidatima.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Glas Srpske».

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 102/14, 45/16) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa, a prijave su im potpune i blagovremene obaviće se testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se obaviti dana 21.10.2016.godine u 9,00 časova u prostorijama JU OŠ «Desanka Maksimović» u Prijedoru.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a za kandidate koji se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Oglas.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostaviti putem pošte na adresu škole, JU OŠ “Desanka Maksimović“, B. Nušića 7, 79101 Prijedor, sa naznakom “za konkurs”.

Zavod za zapošljavanje RS