muzicka skola prijedorProfesor klavira – MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 11.08.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Profesor klavira – VII stepen – diplomirani muzičar pijanista – puna norma – bez iskustva – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najdalje do 30.06.2017. godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

– Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– Uz potpisanu prijavu iz opštih uslova potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje.

Dokumentacija iz stava 3) podrazumijeva:
-ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srspke, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
-uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Za sve kandidate koji ispunjavaju gore navedene uslove testiranje i intervju će se održati 15.08.2016. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama škole.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da je odustao od prijave.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i isti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave se neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSKE.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili slati na adresu:
JU Muzička škola „Savo Balaban“
Branislava Nušića br. 9
79 101 PRIJEDOR