djeciji vrtic radost (2)JU DJEČIJI VRTIĆ “RADOST”
VUKA KARADžIĆA 21
79101 PRIJEDOR

KONKURS
za izbor i prijem vaspitača

1.Diplomirani vaspitač predškolske djece – 2 izvršioca, pripravnika, na određeno vrijeme (zamjena odsutnih radnika).

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama.

Opšti uslovi:
– da je državljanin RS i BiH,
– da je punoljetan,
– da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
– da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.
– da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat, prilikom zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu za konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju:
1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
2. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata budući da isti neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja (02.03.2016.). Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u vrtić ili putem pošte na adresu vrtića, sa naznakom “Za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama vrtića, dana 15.3.2016 godine u 10 časova, stoga kandidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.

Dokumenta koja nisu trajnog karaktera (uvjerenje o državljanstvu), ne mogu biti starija od šest mjeseci.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske