novi pecat-pcele-jakupovicPče­lar Su­lej­man Ja­ku­po­vić iz Ko­zar­ca kod Pri­je­do­ra, može se po­hva­li­ti sa 480 ko­šni­ca u ko­ji­ma sva­ko­dne­vno vri­je­dno ra­di čak 20 mi­li­ona pče­la. Sve ovo ne bi
bi­lo to­li­ko za­ni­mlji­vo da Su­lej­man ni­je je­dan od ri­jet­kih pče­la­ra proi­zvo­đa­ča api­to­ksi­na, pče­li­njeg otro­va.

– Pče­lar­stvom sam se po­čeo ba­vi­ti ne­du­go na­kon ra­ta, i ni­sam se po­ka­jao što sam po­li­cij­ski po­sao za­mi­je­nio li­va­da­ma i ko­šni­ca­ma. Ci­je­lo Pot­ko­zar­je mo­ja je
kan­ce­la­ri­ja. Je­dan sam od ri­jet­kih pče­la­ra ko­ji proi­zvo­de api­to­ksin. Ri­ječ je o pče­li­njem otro­vu ko­ji se ko­ris­ti za proi­zvo­dnju li­je­ko­va za kar­di­ovas­ku­lar­ne i re­umat­ske bo­les­ti i me­di­ka­men­te za vi­še od 40 naj­težih vrsta auto­imu­nih bo­les­ti. Ipak, sa­ku­pi­ti pče­li­nji otrov ni­je ni­ma­lo lak po­sao. Go­di­na­ma sam lu­tao
po­ku­ša­va­ju­ći sa­vla­da­ti ovu te­hni­ku – is­kren je Su­lej­man.

Po re­cept je otpu­to­vao u Ki­nu kod maj­sto­ra svog za­na­ta. – Tri pu­ta sam išao u Ki­nu jer ta­mo žive naj­bo­lji proi­zvo­đa­či api­to­ksi­na i oni izra­đu­ju naj­bo­lje
apa­ra­te za nje­go­vo pri­ku­plja­nje. Tran­sfor­ma­tor i prvu plo­ču, ko­ji su ne­op­ho­dni za ovaj po­sao, sam ku­pio u Ki­ni za 500 KM, a da­nas ih imam već 200.
Tran­sfor­ma­tor se uklju­či u stru­ju i on u plo­ču ša­lje odre­đe­nu fre­kven­ci­ju, ko­ja stva­ra im­pul­se. To pče­le pro­vo­ci­ra i one uba­da­ju ovu plo­ču. Na­kon ot­pri­li­ke sat vre­me­na, im­pul­si po­pus­te i pče­le pres­ta­nu na­pa­da­ti, na­kon če­ga izvu­čem plo­ču i s nje skal­pe­lom sas­tružem otrov, ko­ji pa­ku­jem u te­gli­ce – objaš­nja­va Su­lej­man i do­da­je da ova­kvo sa­ku­plja­nje otro­va ne ugrožava život pče­la.

– Kad pče­la ubo­de u ne­što, ona iz­gu­bi žaoku i ugi­ne. Me­đu­tim, ka­da uba­da­ju u sta­kle­nu plo­ču, na njoj os­ta­je sa­mo otrov, a ne i žaoka. Se­zo­na sku­plja­nja otro­va tra­je sa­mo tri mje­se­ca. Za je­dan gram otro­va po­tre­bno je da 90 hi­lja­da pče­la ubo­de plo­ču – kaže Ja­ku­po­vić. Ana­li­zom ame­ri­čkog Mi­nis­tar­stva za eko­lo­gi­ju, lov i ri­bo­lov pot­vrđen je za­do­vo­lja­va­ju­ći kva­li­tet api­to­ksi­na i za nje­ga po gra­mu Su­lej­man do­bi­je 70 do­la­ra. – Ne znam šta je još to­li­ko sku­po, možda di­ja­mant ili uran. Ipak, ni­je sve sa­mo za­ra­da. Pče­le da­ju spo­koj i mir. Pče­le čo­vje­ka opus­te, a on­da ga na­uče ra­du, re­du i dis­ci­pli­ni, na­uče ga zna­če­nju poj­mo­va – gre­ška i ne­dis­ci­pli­na – pri­ča Su­lej­man. Od pče­la je, kaže, uzeo što su mu po­nu­di­le, pa osim api­to­ksi­na proi­zvo­di med, po­len, pro­po­lis i ma­ti­čnu mli­ječ.

– Od pri­ma­nja na go­diš­njem ni­vou sa­svim li­je­po živi mo­ja če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca i tri za­po­sle­ni­ka. Is­kre­no se na­dam da ću u sko­ri­joj bu­du­ćnos­ti pro­ši­ri­ti po­sao ka­ko bih po­ve­ćao proi­zvo­dnju i omo­gu­ćio vi­še ra­dnih mjes­ta – za­vrša­va pri­ču Pri­je­dor­ča­nin.

Novi pečat